چاپ        ارسال به دوست

چاپ مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی

چاپ مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درمجله علمی ترویجی(مطالعات ادبیات تطبیقی)دانشگاه آزادجیرفت


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی :مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم با عنوان «نگاهی به مکتب سور رئالیسم وجلوه هایی از آن درشعر قیصر امین پور »در مجله علمی ترویجی «مطالعات ادبیات تطبیقی »دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت چاپ ومنتشر شد .
در چکیده این مقاله آمده است :


سور رئالیست ها معتقد به« نگارش خودکار»اندوبراین باورند که شاعر،باید حواس خود را مختل کرده ودر حالت خلسه و ناخود آگاهی شعر بسراید .به رؤیا وخواب اهمیت می دهند واز دیده گاه آنها اثرهنری باید رؤیاگونه باشد .آن ها ویژگی های فرا واقعی به اشیاء وپدیده ها نسبت می دهند .در دوره معاصرادبیات فارسی نیز با تاثیر از ادبیات اروپا ،از این مکتب تأثیر پذیرفته وشاعران جریان های شعری،«موج نو»و «حجم»تحت تأثیر آراءشاعران این مکتب بودند .در کنار این دوجریان شعری شاعران مستقلی نیز همچون سپهری ازاین مکتب تأثیر پذیرفته وشگرد ها وبوطیقای خاص این مکتب را در شعر خود وارد کرده ومنطبق با تئوری های پذیرفته شده این مکتب شعر سروده اند در شعر قیصر نیز بارقه های ازتأثیر این مکتب دیده می شود که درمقاله حاضر نمونه های از این تأثیر ذکر شده ومورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است .اگر چه قیصر شاعری سور رئالیست نیست ولی تأثیر این مکتب در برخی از اشعار وی ،انکار نشدنی است


١٣:٢٩ - شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩    /    عدد : ٤٤٦٩    /    تعداد نمایش : ١٨٥