خدابخش زحمتی

مسئول روابط عمومی

zahmati313@chmail.irدفتر ریاست دانشکده :

دفتر رياست دانشکده مسئول دفتر رياست عضوي از مجموعه دانشکده است كه در برقراري، حفظ و بهبود ارتباطات ميان رياست و كارمندان و مراجعه كنندگان نقش راهبردي دارد و در جايگاه شغلی خود نمايانگر وجهه درونی و بيرونی دانشکده می باشد و مهمترين پل ارتباطی حوزه رياست در داخل و بيرون از دانشکده می باشد و مسئوليت برنامه ريزي كليه برنامه هاي رياست محترم در دانشکده و خارج از دانشکده را بر عهده دارد و مهمترين وظايف ايشان به شرح ذيل می باشد.

 

 مسئول روابط عمومی :

مسئول روابط عمومی دانشکده روابط عمومی در حوزه رياست قرار داشته و مسئول آن توسط رياست دانشکده منصوب می‌گردد. از آنجا كه روابط عمومی آيينة تمام‌نماي دانشکده بوده و تصويرگر چهره مثبت يك مجموعه علمی است و مهندسی ارتباط رضايتمند، مطلوب و پايدار همراه با آخرين روش‌هاي تبليغی و ارتباطی را عهده‌دارمی ‌باشد، وظايف آن در حيطه‌هاي مختلف «اطلاع‌رساني، تبليغ، ترغيب، بهينه‌سازي و تشريفات» خلاصه می‌شود.


وظایف روابط عمومی:

وظایف روابط عمومی انعكاس مستمر موقعيت‌ها، دستآوردها، فعاليت‌ها، پيام‌هاي آموزشی و پژوهشی و پيشرفت‌هاي دانشگاه به طرق مختلف از جمله تدوين بروشور و ... به اساتيد، دانشجويان، دانش‌آموختگان، دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهی و مجامع علمی فرهنگی. تدوين و ارسال اخبار متنی و تصويري به رسانه‌ها، پايگاههاي اينترنتی، وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها و .... برقراري تعامل مطلوب و ارتباط متقابل بين دانشگاه و مراكز و مؤسسات علمی و فرهنگی. شركت فعال در مجامع عمومی از قبيل جلسات فرهنگی ـ علمی، سياسی، اجتماعی و ... و ارائه گزارش آن به رياست. معرفی جامع و كامل دانشگاه به آحاد جامعه و بهره‌مندي از روش‌هاي تبليغی مناسب با تهيه سيی دي، بروشور، نماهنگ، فيلم كوتاه و ... . تبصره: تلاش مداوم و همه‌جانبه جهت تبليغ، براي جذب و پذيرش دانشجويان بيشتر. هم‌نوايی و هم‌دردي با اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سوگ و سرور به شيوه‌هاي متعارف. تلاش براي ارتقاء دانش و مهارت روزافزون روابط عمومي به شيوه‌هاي نوين بويژه از طريق آموزش. حفاظت از حريم دانشکده در مقابل جوسازي‌ها و تهديدها و نيز تلاش براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها با شيوه‌هاي نوين. بهره‌جويی از رسانه‌ها با هنرمندي تمام در راستاي تحقق اهداف دانشگاه. ايفاي نقش مؤثر در تشريفات بويژه استقبال، اسكان، پذيرايی و تكريم مهيمانان و شخصيت‌هاي علمي،‌ فرهنگی و سياسی. اخذ اخبار و آمار و اطلاعات مناسب از قسمت‌ها و معاونت‌ها و درج و انتشار آن خبر آن در وی سایتهای داخلی دانشکده.