ریز_موضوعات_اولویت_های_پژوهشی_دانشگاه

آیین_نامه_اجرایی_پایان_نامه_ها  (کارشناسی ارشد)

آیین_نامه_نگارش_و_تدوین (کارشناسی ارشد)

شیوه تدوین پایان نامه (کارشناسی)

 

فرم های پایان نامه کارشناسی
برگه تأييد اصلاح  پروژه
فرم اتمام پروژه
فرم درخواست تاییدیه عدم تکراری بودن موضوع
فرم شرکت در جلسه دفاع
فرم شماره 4ارزيابي پيشرفت كار پروژه تحقيقاتي
فرم گزارش سه ماهه
فرم های 1-2-3 پیشنهاد موضوع

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد موضوع و استاد راهنما
فرم طرح تفصیلی
فرم گزارش سه ماهه
حکم استاد راهنما
فرم درخواست تجدید نظر در عنوان پایان نامه و اساتید راهنما
فرم درخواست زمان تدوین پایان نامه
فرم درخواست اجازه برای دفاع پایان نامه
فرم دعوت از اساتید برای دفاع پایان نامه
فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه
فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاعیه پایان نامه
فرم اصلاحات پایان نامه
فرم چکیده پایان نامه
فرم تعهدنامه چاپ و تکثیر نتایج پایان نامه
مراحل ثبت پایان نامه در سامانه اطلاعاتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
فرم تعیین ارزش مقاله مستخرج از پایان نامه
گزارش سه ماهه و برگه تاییدیه اتمام پروژه
گزارش کتبی جستجوی موضوع پایان نامه
راهنما_ثبت_اطلاعات_ایرانداک