اعضای هیئت تحریریه  (به ترتیب حروف الفبا)


دکتر نوروز امینی

(استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر عسگر بابازاده اقدم

(استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر حمید باقری

(استادیار دانشگاه تهران)

دکتر آتنا بهادری

(استادیار دانشگاه الزهراء)

دکتر علی حسن‌نیا

(استادیار دانشگاه شاهد)

دکتر حسین خانی کلقای

(استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر سعید شفیعی

(استادیار دانشگاه تهران)

دکتر روح‌الله شهیدی

(استادیار دانشگاه تهران پردیس فارابی)

دکتر احمد عابدی

(دانشیار دانشگاه قم)

دکتر عبدالاحد غیبی

(دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

دکتر معصومه قنبرپور

(استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر سید تقی کبیری

(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوی)