کسب عنوان کارشناس برترپژوهشی سال 1399دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم توسط سرکارخانم زهرابصری 

کسب رتبه اول بخش آوایی هجدهمین جشنواره قرآن وعترت دانشجویان درحفظ 10جزءتوسط آقای مهرداد قربانی

ورتبه ی سوم حفظ 5جزء توسط آقای یاسرصحرائی

کسب رتبه ی دوم حفظ 5جزء اول قرآن توسط خانم فاطمه نجفی درهجدهمین جشنواره قرآن وعترت دانشجویان