شماره تلفن های دانشکده
04436339821-24
خط مستقیم ریاست دانشکده
36345050
معاونت آموزشی
36342474
مدیریت توسعه ومنابع دانشکده
36346668
فاکس دانشکده
36339821
فاکس حراست
36339823
آموزش دانشکده
36358455
خط های داخلی دانشکده
روبط عمومی 11
معاونت آموزشی 14
مدیریت توسعه 13
حسابداری 16
آموزش 22
سایت19
اموردانشجویی17
انجمن علمی 25
مدیرگروه 28
فرهنگی 23
حراست 31