حسین خانی کلقای
معاون  دانشکده

پست الکترونیک:

 

khani.kalgay@gmail.com

 

فایل رزومه