عسگر بابازاده اقدم

ریاست وعضو هیئت علمی

حسین خانی کلقای

عضو هیئت علمی 

معصومه قنبر پور

مدیر گروه وعضو هیئت علمی

اسماعیل نعلبندی

مدیر توسعه و پشتیبانی

رامین عفیفی

روابط عمومی-دبیرخانه  - حراست

مهدی پوررستم

کارشناس اداری و مالی

پری رضوان طلب

سرپرست خوابگاه خواهران 

شادی حسنلو

کارشناس فناوری و اطلاعات
فاطمه پورقلی
کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معصومه قاضی پور

کارشناس دانشجویی
 

زهرا بصری

کارشناش پژوهشی و کتابخانه
علینقی حقیقی

سرایداری دانشکده

خدابخش زحمتی

غلامرضا پورحیدر