فصلنامه شماره 4 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دانشکده علوم خوی چاپ و منتشر شد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :