کرسی علمی -ترویجی بررسی چالش های برابر یابی انواع واو در ترجمه های فارسی قرآن کریم با تاکید بر ترجمه های رضایی ، فولادوند و الهی قمشه ای

کرسی علمی -ترویجی

به گزارش خبرنگار ایحاء از خوی ،کرسی علمی _ترویجی بررسی چالش های برابر یابی انواع واو در ترجمه های فارسی قرآن کریم با تاکید بر ترجمه های رضایی ، فولادوند و الهی قمشه ای با ارائه دکتر حسین خانی کلقای عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی و نقد ناقدین ،دکتر عسگربابازاده اقدم رئیس دانشکده بعنوان ناقد اول ودکتر بهمن هادیلو عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه بعنوان  ناقد دوم و مدیریت جلسه توسط دکتر معصومه قنبرپور هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی بصورت مجازی دراین دانشکده برگزارشد.
در ابتدای جلسه دکتر حسین خانی کلقای،با اشاره به اینکه با عنایت به نزول قرآن کریم به زبان عربی لازمه آگاهی همگان از محتوای این کتاب آسمانی ،ترجمه دقیق آن است عنوان کرد در مطالعه وتحلیل ترجمه قرآن نیز باید به ساختارهای زبان مبدأ ومقصد توجه نمود.که یکی از ضرورت های اساسی برای ارائه ترجمه ای وفادار ومطلوب نیز ،ایجاد وبرقراری تعادل میان ساختارهاست .
وی اشاره کرد به اینکه ؛اساس وبنیاد هر زبانی را ساختارهای آن زبان شکل می دهد.وساختارهای زبانی را می توان به شش گروه ساختار نحوی ،صرفی ،لغوی ،معنایی،بلاغی وساختارآوایی تقسیم کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی خوی ؛بیان کرد حرف واو جایگاه ویژه ای در میان حروف معنایی داردوباتوجه به اینکه انواع مختلفی دارد که بسیار شبیه به یکدیگر هستند که گاه سبب این نوع شباهت نوع واو ونقش دلالت معنایی آن در جمله اشتباه گرفته می شود وباعث نارسایی در برگرداندن این حرف به زبان فارسی می شود .
دکتر خانی هدف کلی این کرسی را تبیین انواع واو در قرآن کریم ودلالت های معنایی هریک از انواع واو  و تطبیق برابر یابی وترجمه انواع واو در سه ترجمه فارسی قرآن کریم ؛فودلاوند،الهی قمشه ای و رضایی عنوان کرد
در ادامه جلسه دکتر عسگر بابازاده اقدم رئیس دانشکده علوم قرآنی خوی بعنوان ناقد اول مباحث خود را به دوبخش کلی وجزئی تقسیم نمود، درمبحث کلیات اشاره داشت به اینکه با عنایت به چالشی بودن کرسی مورد نظر بایستی علت چالش ها ومباحث نظری ودقیق وغنی تری در این مباحث ذکر شده و به تعریف انواع واو و روش های تمایز این حرف پرداخته میشد

وی در ادامه بحث عنوان نمود واو در عربی کلا به معنای عطف می باشد واز این منظر قابل تأمل بوده وبیشتر بایستی مورد تحقیق وکنکاش قرارگیرد.و همچنین مبحث استثنات در انواع واو نیز بسیار مهم بوده ودراین کرسی بایستی به آن اشاره می شد .

عضو هیئت علمی دانشکده خوی در بخش جزئیات نیز مواردی در مورد نتایج چکیده واینکه بهتر بود نقاط ضعف مترجم ها در بحث مورد تحقیق بیشتر موشکافی میشد تا نقاط قوت آنها را عنوان نمود.
دکتر بهمن هادیلو ناقد دوم جلسه مطالب خود را با این عنوان شروع کرد که به کرسی های ترویجی بایستی نگاهی فراتر از مقاله داشته باشیم اشاره نمود در این تحقیق مبنای انتخاب ترجمه ها چه بوده ؟و بیشتر کدام نوع ترجمه مورد نظر محقق بوده است ؟
وی همچنین نوع چالشی که در برابر یابی انواع واو بکار رفته را جویا شده و بیان کرد معادل این برابریابی چه چیزی بوده ومنظور از اینکه زبان مبدأ ومقصد مشابهت داشته باشد چیست ؟واو ثمانیه  وچگونگی انتقال آن به زبان مقصد که معمولا واو عطف معنی شده از نقد های دیگر عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه بود.
بعد از اتمام نقدها دکتر حسین خانی کلقای به تبیین نقد های ذکر شده پرداخته و سرانجام دکتر قنبرپور بعنوان مدیر جلسه به جمع بندی مطالب ذکرشده در کرسی پرداخته و بررسی شواهد برابری  واو و انواع آن ، نقاط ضعف وقوت ترجمه ها، نقد های ناقدین به مطالب ارائه شده ، را از مهمترین عناوین ذکر شده در این کرسی عنوان نمود .

کرسی
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید