عسگر بابازاده اقدم

ریاست

حسین خانی کلقای

معاونت

معصومه قنبر پور

مدیر گروه

اسماعیل نعلبندی

مدیر توسعه و پشتیبانی

رامین عفیفی

روابط عمومی - حراست

مهدی پوررستم

کارشناس اداری و مالی

میثم باقرنسب

کارشناس فرهنگی

شادی حسنلو

کارشناس فناوری و اطلاعات
فاطمه پورقلی
کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معصومه قاضی پور

کارشناس دانشجویی


   

زهرا بصری

کارشناش پژوهشی و کتابخانه

پری رضوان طلب

سرپرست خوابگاه خواهران